Boguchwała
ul. Kolejowa 14
36-040 Boguchwała

piekarnia.uryniak@gmail.com

tel. (17) 8711-577
tel. kom. 604-417-636


O Nas

 

 

W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia składamy niniejsze zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej naszego przedsiębiorstwa.

 

Poniżej znajdują się również niezbędne załączniki.

 

 

Boguchwała, 7 listopada 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4 POPW/2017

dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej

 

 1. A.    Zamawiający

Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14, 36-040 Boguchwała

NIP: 8133084810

 

B. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

a)przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego

Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie:

      oferty produktowej,

      modelu biznesowego,

      technologii,

      struktury organizacyjnej,

      procesów komunikacji,

      strategii marketingowej,

      zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,

      analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,

      analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

 

b)opracowanie strategii wzorniczej

Strategia wzornicza oznacza raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej, ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego, ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie, możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie, rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

 

 1. Branża: przetwórstwo przemysłowe, PKD: 10.71.ZProdukcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

 1. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):

79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,

 

 1. Uwaga! Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem i tylko w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4. „Wzór na konkurencję. Etap I”.

 

 

C.Termin, miejsce i sposób realizacji zamówienia:

 

 1. Realizacja usługi zostanie rozpoczęta pod warunkiem, o którym mowa w par. B ust. 4, nie później niż w terminie jednego miesiąca od zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: marzec 2018 r. Termin ten może ulec zmianie – adekwatnie do okresu realizacji projektu i umowy o dofinansowanie, w ramach której świadczona będzie przedmiotowa usługa.
 2. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu.
 3. Miejsce realizacji działań związanych z przedmiotem zamówienia: województwo podkarpackie, siedziba Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązuje się współpracować przy przeprowadzeniu audytu – w szczególności w zakresie udostępnienia miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich niezbędnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
 5. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia uwag do treści przedstawionego Audytu wzorniczego oraz Strategii wzorniczej, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia przedmiotowych uwag w ostatecznej wersji dokumentów.
 6. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag PARP w ostatecznej wersji Strategii wzorniczej.

 

 

D. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 

 1. Warunki dopuszczające Oferenta do udziału w postępowaniu:

a)   Oferent posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby Oferent posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy Oferent posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie.

b)   Do realizacji Zamówienia Oferent wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

c)   Oferent posiada zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego – w szczególności w przypadku, gdy ten sam podmiot i/lub ekspert jest wskazany jako Oferent / Wykonawca / ekspert w innych projektach w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oferent gwarantuje zatem możliwość zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, niezależnie od innych zobowiązań.

 W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu (formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu ww. warunków. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji Zamówienia.

 

 1. Wykluczenia z udziału w postępowaniu:

 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zaistnienie wyżej wymienionych przesłanek wyklucza możliwość udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku braku przesłanki do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metodą warunku bezwzględnego. Oferty nie spełniające warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

 

E. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

b)  Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

c)  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

d)  Referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami – świadczące o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu zgodnie z punktem D.1 niniejszego Zapytania ofertowego. Referencje dotyczyć muszą zarówno Wykonawcy, jak i poszczególnych ekspertów wskazanych do realizacji audytu,

e) Metodologia przeprowadzenia audytu wzorniczego.

 

 1. Przygotowanie oferty:

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim, w tym dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie. W przypadku załączania dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski należy załączyć ich tłumaczenia z podpisem osoby tłumaczącej,

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta. Kopie dokumentów wystawionych przez inne podmioty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

d) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

e) Oferta powinna zawierać termin związania ofertą – co najmniej do dnia 31.03.2018 r.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

 

F. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cena oferty musi być podana w PLN w postaci liczby oraz słownie; z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
 3. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą), który trwa co najmniej do 31 marca 2018 r 

G. Termin i sposób składania ofert 

 1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

Adres do korespondencji:

Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14, 36-040 Boguchwała

e-mail: piekarnia.uryniak@gmail.com

 

 1. Termin składania ofert: do 15 listopada 2017 r. do godz. 9:30.

 

H.  Kryteria i sposób oceny ofert

 

 1. Oferty niekompletne, niespełniające wymagań niniejszego zapytania lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

a)   Cena netto – 60% - maksymalnie 60 pkt.

 

b)   Termin wykonania – 20% - maksymalnie 20 pkt.

 

c)    Warunki płatności – 20% - maksymalnie 20 pkt.

 

Ocena dokonywana jest zgodnie z informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 

 1. Sposób oceny ofert:

 

a)   Ocena kryterium ceny netto wykonania Zamówienia odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = Cena najniższa z ofert ważnych / Cena oferty x 60

 

b)   Ocena kryterium Termin wykonania Zamówienia odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = Termin najkrótszy z ofert ważnych / Termin podany w ofercie  x 20

 

c)    Ocena kryterium Warunki płatności odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem (terminy liczone w dniach kalendarzowych):

Liczba punktów = Termin płatności z oferty / Najdłuższy termin płatności z ofert ważnych x 20

 

Ostateczną ocenę punktową oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach a, b i c.

 

I. Postanowienia końcowe

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania - bez podawania przyczyn.
 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu, ani złożonych ofert.
 3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 4. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający dokona oceny ofert oraz dokona wyboru wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.
 5. W przypadku więcej niż jednej oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów na podstawie par. H o wyborze oferenta zdecyduje liczba ekspertów wskazanych przez Oferenta do realizacji Zamówienia.
 6. Z wybranym Oferentem podpisana zostanie warunkowa umowa realizacji zamówienia. Warunek ten został opisany w par. B ust. 4.
 7. Minimalny zakres umowy warunkowej:

a)       Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji,

b)       Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej,

c)       Informacja o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań,

d)       Informacje o osobach wyznaczonych ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej,

e)       Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem

audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej,

f)        Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,

g)       Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,

h)       Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,

i)        Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym,

j)        Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP,

k)       Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania,

l)        Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,

 

 1. Jeżeli firma/instytucja, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający  może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2.  Pytania kierowane do Zamawiającego należy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: piekarnia.uryniak@gmail.com

 

 

 ..................................................................................................

 Załączniki niezbędne do przedstawienia ofertwy poniżej do pobrania

Pobrzez ofertę:  klik

 

 

 

 

 

 

 

 

Piekarnia E & W Uryniak stosuje do produkcji pieczywa najwyższej jakości składniki, technologie oraz naturalny sposób przygotowania ciasta. Pieczywo jest takie, jak lubią Klienci: zdrowe, pyszne i apetycznie wyglądające. Z niezmiernym zaangażowaniem i sercem dbamy o to, by pieczywo, które trafia do Państwa było zawsze najwyższej jakości.


Szeroka i stale wzbogacana oferta

 

 

      Atutem naszej piekarni jest bogata oferta, którą stale poszerzamy o nowe produkty by dostosować się do potrzeb Klientów.

 

Nagrodą za naszą pracę jest zadowolenie Klientów

 

 

Niezawodna dostawa

 Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow

      Współpracując z nami masz pewność, że dzięki odpowiedzialnym pracownikom świeże pieczywo dostarczone będzie zgodnie z zamówienie i na czas. 

 

Misja Piekarni E & W Uryniak

 

   Naszym celem jest podróż w poszukiwaniu najlepszego smaku. Produkujemy pieczywo po to, by sprostać oczekiwaniom wymagających klientów, zapewniając niepowtarzalny smak i jakość naszych wyrobów. Realizujemy to poprzez fachową i doświadczoną załogę oraz przez łączenie tradycyjnych receptur z nowoczesną technologią.

 

Copyright © Piekarnia Uryniak

Realizacja: Palmax