Boguchwała
ul. Kolejowa 14
36-040 Boguchwała

piekarnia.uryniak@gmail.com

tel. (17) 8711-577
tel. kom. 604-417-636


O Nas

 

   Konkurs ofert na krajalnicę do chleba i wałkownicę do ciasta

 

 

Zapytanie ofertowe 3/2014

 

I. ZAMAWIAJĄCY (Beneficjent):

Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14

36-040 Boguchwała

 

Kontakt :

e-mail: piekarnia.uryniak@gmail.com

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA:

 

II.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

                Dostawa urządzeń gastronomicznych w ramach projektu „Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

 

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie procedury konkursowej określonej w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2007 – 2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2011 r.).

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm).

 

II.2 Zakres przedmiotu zamówienia, terminy dostaw

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących NOWYCH urządzeń:

 

-          krajalnica do chleba żytniego (rozstaw noży ok. 11 mm, napięcie robocze 230 V, szerokość robocza ok. 40 cm); dostawa we wrześniu 2014 r. ,

-          wałkownica do ciasta (długość robocza ok. 240 cm, szerokość robocza ok. 60 cm); dostawa we wrześniu 2014 r.,

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wszystkie nw. wymagania:

 

 1. Posiadają przygotowanie do wykonywania wyżej wymienionych czynności oraz dysponują zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERT:

 

IV.1 Ofertę należy dostarczyć do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 14:00 w jeden z następujących sposobów:

a)       dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego (Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak, ul. Kolejowa 14, 36-040 Boguchwała),

b)       przesłać skan podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: piekarnia.uryniak@gmail.com

Oferty przesłane drogą elektroniczną powinny być dostarczone w wersji papierowej do dnia 1 września 2014 r. do godz. 12.00.

Za termin dostarczenia uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.2 Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

 

IV.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

IV.4 Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecania części / całości działań objętych niniejszym zamówieniem, jednak za jakość wykonania całości zlecenia i za ewentualne zobowiązania lub szkody  wobec osób trzecich odpowiada Oferent.

 

IV.5 Oferta powinna zawierać:

a)       Propozycję cenową za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, którą należy przedstawić na załączonym formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania,

b)       W pełni wypełniony formularz oferty, w którym mowa w ppkt a),

c)       Datę sporządzenia,

d)       Siedzibę Oferenta, a w przypadku osób fizycznych, także prowadzących działalność jako osoby fizyczne dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, NIP, REGON,

e)       Termin związania ofertą (co najmniej do dnia rozstrzygnięcia postępowania, określonego w pkt. VI,

f)        Czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty oraz pieczęć firmową. W przypadku ofert przesyłanych poprzez e-mail należy przesłać zeskanowany uzupełniony i podpisany formularz ofertowy. Dokumenty bez podpisu lub pieczęci nie będą brane pod uwagę.

g)       Załączone wypełnione oświadczenie Oferenta, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.

Oferta musi zawierać wszystkie powyższe elementy. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE:

O wyborze oferty decydować będzie cena.

 

VI. WYBÓR WYKONAWCY I OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający wybierze najlepszą Ofertę i powiadomi o wynikach wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie poprzez e-mail. Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania: 1 września 2014 r., godz. 14.00.

 

VII. INNE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie zaakceptowania przez oferenta wzoru umowy. Ze względu na fakt, iż niniejsza usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Zamawiający informuje, że umowa z oferentem zawierać będzie co najmniej następujące warunki:

a)       obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z realizacją zamówienia;

b)       możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji;

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty;
 2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego;
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków umowy, lub odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, kiedy kwota zawarta w najkorzystniejszej z nadesłanych ofert, przekroczy kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie projektu „Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków” lub w przypadku wystąpienia innych, niezależnych od Zamawiającego, okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy;
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych pomyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Oferent, nie później jednak niż w terminie określonym w pkt. 6, może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta jest odrzucana i nie podlega ocenie.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Do zapytania dołączono następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Zał. 1. Wzór formularza oferty

Zał. 2. Wzór oświadczenia Oferenta

 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 3/2014

 

Wzór formularza oferty

pieczęć Oferenta

 

 

Piekarnia E.W. Uryniak s.c.

Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14

36-040 Boguchwała

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/2014 dotyczące dostawy urządzeń w projekcie „Zakup urządzeń piekarniczych szansą na rozwój i zdobycie nowych rynków”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”:

?          Przedstawiam ofertę cenową na dostawę urządzeń, wyszczególnionych w ppkt. 2.2 Zapytania ofertowego 3/2014 na łączną cenę netto wynoszącą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PLN (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), + podatek VAT w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , łącznie: brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

?          Ceny poszczególnych maszyn i urządzeń:

-   krajalnica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-   wałkownica do ciasta    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

?          Warunki płatności:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
 2. Oświadczam, że maksymalny czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi .................. od dnia zamówienia.
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 5. Oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                             ………………………………………

 

miejscowość, data                                                                                                                                                                                                              pieczęć, podpis

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/2014

ZAMAWIAJĄCY (Beneficjent):

Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14

36-040 Boguchwała

 

 

Oświadczenie Oferenta

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 kodeksu karnego, niniejszym oświadczam, że:

 

1) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

2) zapoznałem się z treścią zapytania i akceptuję przedstawione warunki;

3) przysłana oferta obejmuje całość usług i nie jest ofertą wariantową;

4) podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty związane z zamówieniem, dostawą i montażem przedmiotu zamówienia;

5) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego;

6) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

7) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie, miejscu i ilości określonej przez Zamawiającego;

8) zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną roszczeń finansowych;

9) oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie załączone do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

………………………………………                                                                                                                                                                                             ………………………………………

 

miejscowość, data                                                                                                                                                                                                              pieczęć, podpis

 

 

 

Piekarnia E & W Uryniak stosuje do produkcji pieczywa najwyższej jakości składniki, technologie oraz naturalny sposób przygotowania ciasta. Pieczywo jest takie, jak lubią Klienci: zdrowe, pyszne i apetycznie wyglądające. Z niezmiernym zaangażowaniem i sercem dbamy o to, by pieczywo, które trafia do Państwa było zawsze najwyższej jakości.


Szeroka i stale wzbogacana oferta

 

 

      Atutem naszej piekarni jest bogata oferta, którą stale poszerzamy o nowe produkty by dostosować się do potrzeb Klientów.

 

Nagrodą za naszą pracę jest zadowolenie Klientów

 

 

Niezawodna dostawa

 Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow Rzeszów rzeszow

      Współpracując z nami masz pewność, że dzięki odpowiedzialnym pracownikom świeże pieczywo dostarczone będzie zgodnie z zamówienie i na czas.

 

Misja Piekarni E & W Uryniak

 

   Naszym celem jest podróż w poszukiwaniu najlepszego smaku. Produkujemy pieczywo po to, by sprostać oczekiwaniom wymagających klientów, zapewniając niepowtarzalny smak i jakość naszych wyrobów. Realizujemy to poprzez fachową i doświadczoną załogę oraz przez łączenie tradycyjnych receptur z nowoczesną technologią.

 

Copyright © Piekarnia Uryniak

Realizacja: Palmax